مشکلات بازاریابی شبکه ای (بازاریابی چند سطحی) چیست؟ (قسمت دوم)