پروژه تحقیقات بازار، تهیه و تدوین معماری برند و تعیین استراتژی بازاریابی برای محصولات منتخب زیدشت

توسعه و صنعت زیدشت

نام پروژه: پروژه تحقیقات بازار، تهیه و تدوین معماری برند و تعیین استراتژی بازاریابی برای محصولات منتخب زیدشت

کارفرما: توسعه و صنعت زیدشت

زمان اجرای پروژه: پاییز و زمستان 99

16-marketing
 • تحلیل داخلی برند و بررسی ویژگی های محصولات منتخب زیدشت
 • ارزیابی فعالیت برند در بستر آنلاین و Social Listening
 • عارضه یابی برند و تحلیل SWOT
22-research
 • شناسایی Benchmark بازار برای هریک از گروه محصولات منتخب بر اساس جایگاه برندها در بازار
 • بررسی نحوه عملکرد هریک از Best Practice ها در فضای آنلاین و تحلیل Social Listening
 • تحلیل عملکرد benchmark ها در بازار از نقطه نظر برندینگ و بازاریابی
 • شناسایی رقبای بالفعل- رقبای مستقیم (Direct Competitors)، رقبای غیر مستقیم (Indirect Competitors) و رقبای بالقوه (Potential Competitors) هریک از محصولات منتخب
 • تحلیل فعالیت رقبای اصلی هریک از محصولات منتخب در فضای آنلاین و تحلیل Social Listening
 • تحلیل عملکرد رقبای اصلی هریک از محصولات منتخب در بازار از نقطه نظر برندینگ و بازاریابی
 • ارزیابی عملکرد برندهای گروه محصولات منتخب زیدشت به نسبت رقبای اصلی آنها
 • شناسایی و تقسیم بندی بازار هدف
 • شناسایی بازار گوشه ای (Niche Market) مناسب برند
 • جایگاه یابی برند (Brand Positioning) زیدشت
 • تعریف پرسنا برای محصولات منتخب
18-personal
 • اجرای تحقیقات کیفی جهت بررسی ویژگی محصولات از نقطه نظر مشتریان هدف با استناد بر مدل­های بازاریابی
 • برگزاری جلسات گروه کانونی (focus group) و مصاحبه عمیق (Deep Interview) با مخاطبان هدف
 • ارائه محصولات برای تست و تحلیل بازخورد مخاطبان هدف با رویکرد تحلیل کیفی
08-shop
 • انجام تحقیقات میدانی (Field Research) جهت بررسی گروه محصولات منتخب  زیدشت در بازار هدف این برند
 • مشاهده (Observation) رفتار مصرف کنندگان در خصوص گروه محصولات منتخب
 • خرید پنهانی (Mystery Shopping) به منظور بررسی نقطه نظرات فروشندگان
 • بررسی نقاط فروش و سهم شلف (Share Of Shelf) گروه محصولات منتخب
 • جمع آوری داده از نقاط فروش منتخب و تحلیل سهم بازار (Market Share)
 • بررسی عملکرد رقبای گروه محصولات منتخب در نقاط فروش منتخب
 • انجام تحلیل آمیخته بازاریابی (مدلMarketing Mix- 4P) هریک از گروه محصولات منتخب زیدشت
 • انجام تحلیل 5 نیروی پورتر برای گروه محصولات منتخب زیدشت
 • انجام تحلیل PEST برای برند زیدشت

نمونه کارهای مرتبط

برندینگ رزچوب
برندینگ
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
برندینگ فارس استیل
برندینگ
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی