برنامه ریزی، مشاوره و اجرا کمپین بازاریابی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

لوگو کاراپرنیان شرق

نام پروژه: برنامه ریزی، مشاوره و اجرا کمپین بازاریابی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: کاراپرنیان شرق

زمان اجرای پروژه: زمستان 99

31-targeting
 • تعیین اهداف حضور در نمایشگاه برای مجموعه کاراپرنیان شرق
 • تعیین نیازمندی های اجرایی آماده سازی برند برای حضور در نمایشگاه
 • تعیین استراتژی های ارتباطی با گروه های مخاطبان بر اساس استراتژی CRM مجموعه
29-planning
 • تهیه ی برنامه زمانبندی فعالیت اجرایی کمپین (قبل ، حین و بعد نمایشگاه) با تعریف مسئولیت ها
 • تعیین ملزومات نمایشگاه و ارائه مشاوره جهت انتخاب ملزومات مرتبط با هویت بصری برند
 • تعیین برنامه ترفیعی و تبلیغاتی و بودجه بندی آن با توجه به نیاز برند
9-list
 • تهیه فایل راهنمای حضور در نمایشگاه و مشخص کردن مسئولیت های هر فرد به صورت مجزا
 • آموزش نیروهای داخلی در خصوص نحوه اجرای وظایف تعیین شده جهت حضور نمایشگاه
 • بودجه بندی نمایشگاه با توجه به هزینه های اجرایی
29-planning
 • نظارت بر اجرای برنامه­های تعیین شده در طول بازه کمپین
 • بررسی نتایج و خروجی های نمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد
 • تهیه و تدوین استانداردهای اجرایی برای نمایشگاه­های آتی

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
برنامه بازاریابی چگا الکتریک پارس
بازاریابی