تهیه و تدوین ساختار و معماری برند کاراپرنیان شرق

لوگو کاراپرنیان شرق

نام پروژه: تهیه و تدوین ساختار و معماری برند کاراپرنیان شرق

کارفرما: کاراپرنیان شرق

زمان اجرای پروژه: بهار 99

21-research
  • بررسی پتانسیل بازار با توجه به ماهیت برند کاراپرنیان شرق
  • بررسی توانمندی های برند و جایگاه برند در بازار
  • تحلیل داخلی برند و بررسی نقاط قوت و ضعف
28-diagram
  • بررسی اهداف استراتژیک برند مادر
  • تعیین استراتژی های برندینگ برند مادر
  • تعریف ویژگی ها و استراتژی های برندهای زیر مجموعه
  • تعریف چگونگی تاثیرگذاری برند مادر بر برندهای زیر مجموعه
13-analyst
  • تعیین نحوه تعامل و روابط بین برند مادر و برندهای زیرمجموعه بر اساس برندینگ و المان های هویت بصری
  • تعیین استراتژی معماری برند(Brand Architecture) و تعریف ساختار معماری برند
  • تعیین مسیر توسعه برند با توجه به ساختار معماری برند و ساختار توسعه یافته برند

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی
برندینگ فارس استیل
برندینگ
برندینگ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
برندینگ
بازاریابی زیدشت
بازاریابی