نام گذاری خدمت در امداد خودرو سایپا

امداد خودرو سایپا

نام پروژه: عارضه یابی یکی از خدمات شرکت امداد خودرو سایپا به همراه ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و توسعه آن و ارائه راهکارهایی در جهت نام گذاری خدمت مورد نظر

کارفرما: امداد خودرو سایپا

زمان اجرای پروژه: پاییز و زمستان 98

نوع خدمات:

تحقیقات بازار نام گذاری برند

20-research
 • تحلیل داخلی شرکت امداد خودرو سایپا و آسیب شناسی اولیه
 • تحلیل آنلاین رقبا و الگوبرداری (Benchmarking )
 • تحلیل SWOT
33-sales
 • تحقیقات بازار در خصوص  مشتریان از دست رفته (Lost Customer research) به کمک مصاحبه های عمیق تلفنی

 • برگزاری گروه کانونی و مصاحبه های عمیق با استفاده از تکنیک بررسی وقایع حساس (Critical incident studies)

 • تحقیقات بازار آنلاین و خرید پنهانی

 • تحقیقات بازار مبتنی بر پایگاه داده (Database marketing research)

25-analysis
 • بررسی و طبقه بندی دلایل تعویض خدمات از سوی مشتریان از دست رفته

 • بررسی و طبقه بندی دلایل استفاده مستمر خدمات از سوی مشتریان وفادار

 • ارائه راهکارهای اجرایی در راستای بهبود خدمات امداد خودرو سایپا

22-research
 • بررسی نام پیشین خدمت بر اساس استانداردهای تعریف شده در نام گذاری از جمله برداشت مشتریان، تحلیل رقبا، همخوانی نام انتخابی با خدمت، قابلیت ماندگاری نام در ذهن، بررسی پیشینه نام گذاری خدمت و ...

 • بررسی مدل های استاندارد نام گذاری

 • ارائه راهکارهایی در راستای نام گذاری خدمت

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی زیدشت
بازاریابی
بازاریابی سایپا یدک
بازاریابی
برنامه بازاریابی چگا الکتریک پارس
بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی