تهیه و تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ کابوکی

لوگو کابوکی

نام پروژه: تهیه و تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ کابوکی

کارفرما: کابوکی

زمان اجرای پروژه: سال 97 و 98

33-sales
 • بررسی مستندات برند از ابتدای فعالیت آن (حضور بیش از 50 سال در بازار)

 • مشاهده رفتار مصرف کننده و مصاحبه با مخاطبان هدف، جهت بررسی نقطه نظرات آنها در خصوص کیفیت محصول و نوع فعالیت برند

 • بازدید از شعبات رستوران و بررسی نحوه ی سرویس دهی و نحوه به کارگیری هویت بصری برند (بسته بندی محصولات، چیدمان و...)

20-research
 • تعیین ویژگی های برند با توجه به اهداف کلان برند و نتایج بررسی ها و تحقیقات بازار میدانی

 • بررسی ضرورت و تصمیم گیری در خصوص ریبرندینگ و جوان سازی برند کابوکی

 • بازنگری و تدوین داستان برند بر اساس اصول تازه تعریف شده برای برند کابوکی

32-design
 • تعیین استاندارد های طراحی منو به منظور قرار گیری بر روی بستر وبسایت برند

 • تعیین استانداردهای المان های هویت بصری و محتوایی برای بسترهای دیجیتالی و متریال پرینتی

 • تهیه راهنمای هویت بصری و استانداردهای محتوایی جهت حضور در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام

26-secretary
 • بررسی و شناسایی مخاطبان هدف و تعیین پتانسیل های بازار

 • تعیین استانداردهای تعامل با مخاطبان در تعاملات مستقیم و غیر مستقیم

 • تولید محتوای مبتنی بر ویژگی های برند و متناسب با مخاطبان جهت نشر بر کلیه بسترهای دیجیتال مارکتینگ مورد نظر

نمونه کارهای مرتبط

دیجیتال مارکتینگ فارس استیل
دیجیتال مارکتینگ