شاخص های مهم هواخواهی برند ( 3E) و چگونگی پروراندن آنها توسط بازاریابان