شاخص های مهم هواخواهی برند ( 3E ) و چگونگی پروراندن آنها توسط بازاریابان