بازسازی برند

تیر 1395 چ
6 موقعیتی که بازسازی برند در آنها می تواند ایده ی خوبی باشد.

6 موقعیتی که بازسازی برند در آنها می تواند ایده ی خوبی باشد

با توجه به اهمیت سازگاری و ثبات برند در بلند مدت، تصمیم برندسازی مجدد نباید ساده گرفته شود، امّا در هر شرایطی هم نباید اقدام به برند سازی مجدد کرد. تنها شش دلیل قابل قبول و موجّه برای برندسازی مجدد وجود دارد...