برندینگ در ایران

مرداد 1395 چ
جایگاه برند و ارتباط آن با شعار برند

جایگاه برند و ارتباط آن با شعار برند

در خلق یک برند جدید یا بازسازی برند فعلی نکات بسیاری از جمله معماری برند، هنجارها، ارزش ها، جایگاه برند، راهبردهای بصری و ... باید مورد توجه قرار گیرد اما حیاتی ترین عامل....