اسفند 1395 د
هفت سین بازاریابی !

هفت سین بازاریابی !

پس از آنکه سفره ی هفت سین امسال را آماده کردیم، خوب است به آماده کردن هفت سین بازاریابی، که شامل هفت جز اساسی در استراتژی بازاریابی است، بپردازیم.