موبایل مارکتینگ

مرداد 1396 ش
6 راز خودکارسازی بازاریابی موبایلی که در 6 دقیقه خواهید آموخت

6 راز موبایل مارکتینگ که در 6 دقیقه خواهید آموخت

بسیاری از شرکت ها در کمپین های بازاریابی خود از موبایل مارکتینگ استفاده می کنند، اما بسیاری از آنها نهایتاً به نتیجه ی مورد نظر نمی رسند، چون قابلیت های مهمی همچون اتوماسیون سازی موبایل مارکتینگ را نادیده می گیرند.