سوشیال مدیا مارکتینگ

شهریور 1396 ش
10 قانون نانوشته در بازاریابی شبکه های اجتماعی

10 قانون نانوشته در بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی امروزه یکی از اجزای اصلی استراتژیهای بازاریابی است و نادیده گرفتن آن به این معنا است که بازار را برای رقبای خود خالی گذاشته باشید. 10 قانون مطرح شده در این مقاله را به کار ببرید تا از پتانسیل این استراتژی نهایت استفاده را ببرید.