روابط عمومی

تیر 1396 د
7 گام خلق اعلان عمومی (Publicity) موفق در فرآیند روابط عمومی

7 گام خلق اعلان عمومی (Publicity) موفق در فرآیند روابط عمومی

چقدر با مفهوم Publicity آشنا هستید؟ به نظر شما فرق آن با تبلیغات چیست؟ آیا Publicity همان روابط عمومی است ؟ جواب این سوال ها را در مقاله ی پیش رو بیابید.