تجربه ی برند

خرداد 1396 د
چرا شرکت ها به خلق تجربه برند نیاز دارند؟

چرا شرکت ها به خلق تجربه برند نیاز دارند؟

تمام تعاملی که برند شما با مخاطبانش ایجاد می کند منجر به خلق تجربه ی برند می شود که هویت شما را می سازد. تا چه اندازه این موضوع را در کسب و کار خود جدی گرفته اید ؟