باشگاه مشتریان

تیر 1396 چ
9 روش حفظ مشتریان براساس برنامه وفاداری مشتری Customer Loyalty Program

9 روش حفظ مشتریان براساس برنامه وفاداری مشتری Customer Loyalty Program

برندها اغلب به فکر جذب مشتری هستند و از نگهداشت مشتریان غافل می شوند و اجرای برنامه های وفاداری مشتریان را فراموش می کنند. شما چگونه عمل می کنید؟ با توجه به اهمیت حفظ مشتریان سعی کنید 9 عامل عنوان شده در این مقاله را در کسب و کار خود به کار بگیرید.