برنامه بازاریابی شرکت چگا الکتریک پارس

لوگو شرکت چگا الکتریک پارس

نام پروژه: برنامه بازاریابی شرکت چگا الکتریک پارس

کارفرما: چگا الکتریک پارس

زمان اجرای پروژه: بهار 99

25-analysis
 • بررسی پیشینه فعالیت های بازاریابی و مستندات شرکت چگا
 • آسیب شناسی شرکت چگا الکتریک در بستر آنلاین
 • تجزیه و تحلیل موقعیت برند
 • تجزیه و تحلیل SWOT
31-targeting
 • تعیین اهداف بازاریابی
 • تعیین شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
 • تحلیل رقبا
 • تحلیل الگوهای پیشرو در صنعت (Benchmarking)
26-secretary
 • بخش بندی بازار (Segmentation)
 • شناسایی بازارهای هدف (Target Market)
 • تحلیل 4P و ارائه راهکارهای مبتنی بر آن

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی فارس استیل
بازاریابی
بازاریابی
بازاریابی رزچوب
بازاریابی
بازاریابی سایپا یدک
بازاریابی