پیام برند خود را از طریق بخش بندی ذهنی مخاطبین، شفاف تر بیان کنید