هواخواهی برند و قدرت عشق یعنی برندی بسازید که مردم آن را ستایش کنند