برندی متمایز و خاص باشید، رویکردی متفاوت برای برندسازی و بازاریابی