رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، چگونه کسب و کارتان را متمایز می کند؟