ارتباط بین برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی‌های بازاریابی