آیا بازاریابی برندهای مصرفی ( CPG ) دچار دگرگیسی شده است؟